Dobre Praktyki

W TROSCE O UDANY START”

Celem badania „Arkuszem gotowości szkolnej SSP – W TROSCE O UDANY START ”  jest  określenie mocnych i słabszych stron przyszłego pierwszoklasisty.

Opis podjętych działań:

W czasie rekrutacji, badamy w formie przyjaznej dziecku specjalnie skonstruowanym przez zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej arkuszem poziom dojrzałości szkolnej , kompetencje w sferze emocjonalnej i społecznej. Badanie prowadzimy w ciągu jednego spotkania. O spotkaniu rekrutacyjnym rodzice powiadamiani są telefonicznie co najmniej trzy tygodnie przed planowanym terminem. Wykorzystywany test ma formę zabawową (dziecko rysuje, składa puzzle, rozwiązuje łamigłówki itp.), nie powoduje stresu ani nadmiernego przemęczenia.

Po rozpoczęciu nauki we wrześniu jesteśmy wspierani badaniem prowadzonym przez Akademię Umiejętności Pedagogicznych, którego celem jest potwierdzenie zaobserwowanych przez nas predyspozycji dziecka.

Dodatkowo wychowawcy klas pierwszych obserwują uczniów podczas zajęć, a wnioski z obserwacji odnotowują na specjalnie utworzonym przez zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej „Arkuszu obserwacji ucznia rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej” .

Analiza wyników wszystkich tych działań pozwala na określenie mocnych stron pierwszoklasisty. Dzięki temu możemy zaplanować pracę z dzieckiem tak, aby już od pierwszych dni w szkole wyrównywać ewentualne braki (proponujemy współpracę i udział w zajęciach logopedycznych, terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej) lub  jeszcze lepiej rozwinąć jego zdolności (udział w licznych kołach zainteresowań).


Profilaktyczny Program Innowacyjny „POTRAFIĘ POMÓC SOBIE I INNYM”

 

Celem programu jest zapoznanie  uczniów  z  etapami  i  schematami  postępowania resuscytacyjnego, zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do prawidłowego zachowania  w sytuacji  zagrożenia  zdrowia  lub życia oraz uświadomienie moralnego i prawnego obowiązku udzielania pierwszej pomocy.

Opis podjętego działania:

Działaniami profilaktycznymi obejmujemy wszystkich uczniów klas I-III. Program realizujemy podczas zajęć zintegrowanych, zajęć w świetlicy szkolnej lub na lekcjach wychowania fizycznego. Proponujemy realizację czterech tematów w klasie I, II, III według scenariuszy:

  • Udzielam pierwszej pomocy.
  • Jak należy zachować się,  gdy upadnę i skaleczę się?
  • Czym jest ciało obce i jak sobie z nim radzić ? Poparzenia-pierwsza pomoc.
  • Leki – nie biorę sam!

Staramy się  ukształtować w naszych uczniach  pozytywne postawy wobec zdrowia i życia, wyrobić w nich nawyki wzmacniające zdrowie, dostarczyć  wiedzę o sposobach jego ochrony oraz rozbudzić w dzieciach potrzebę nauki dotyczącej postępowania resuscytacyjnego. Pragniemy  również wyposażyć uczniów w elementarne podstawy wiedzy o zachowaniu się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia  oraz staramy się, aby nabyli podczas zajęć umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Uczniowie biorący udział w programie są zainteresowani tematyką i zaangażowani podczas zajęć. Potrafią pracować z fantomem – umiejętnie udzielać pierwszej pomocy; wiedzą, jak zapewnić bezpieczeństwo osobie poszkodowanej, pamiętając, że aby ratować trzeba zapewnić bezpieczeństwo sobie; rozumieją, iż moralnym obowiązkiem każdego człowieka jest niesienie pomocy innym i że zawsze trzeba nieść pomoc poszkodowanym; potrafią alarmować o zagrożeniu, wzywać pomoc; wskazywać przedmioty, które są niebezpieczne; wiedzą, iż leki wolno przyjmować tylko pod nadzorem  osoby dorosłej. Wspólna praca daje satysfakcję, a efektem powinno być zrealizowanie zamierzonych celów. Po trzech latach realizacji programu przeprowadziliśmy ewaluację za pomocą ankiety. Ankiety dowiodły, że w razie konieczności uczniowie będą potrafili podjąć działania ratujące zdrowie lub życie swoje i innych.

Wspiera nas Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Stowarzyszenie „Bezpieczny Kwidzyn”.

.
Powiatowy Konkurs „ONI TEŻ BYLI DZIEĆMI”

 

Celem konkursu jest przybliżenie twórczości polskich Noblistów oraz wybranych ciekawostek z ich życia, ćwiczenie umiejętności autoprezentacji, doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, tworzenie przyjaznej atmosfery oraz uwrażliwianie na stosowanie  zasad «fair play» w trakcie rywalizacji, kształtowanie uczuć patriotycznych, stwarzanie sytuacji aktywizujących uczniów oraz integracja dzieci z różnych szkół poprzez radosne spotkanie wokół poważnego tematu.

 

Opis podjętego działania:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I -III szkół podstawowych Kwidzyna i okolic. Pomysł tego konkursu zrodził się w związku z podjęciem uchwały przez Radę Pedagogiczną dotyczącą rozpoczęcia procedury nadania szkole imienia Polskich Noblistów. Z każdej szkoły zapraszamy trzyosobową drużynę. Dotyczy on  znajomości faktów i ciekawostek z życia polskich Noblistów. Formą realizacji jest praca zespołowa. Podczas spotkania przybliżamy uczestnikom konkursu i zgromadzonym gościom postać Alfreda Nobla oraz  przypominamy  istotę przyznawania Nagrody Nobla. Dzieci zmagają się z wieloma konkurencjami. Między innymi układają  puzzle z wizerunkiem Noblisty, rozwiązują krzyżówkę,  odpowiadają na pytania związane z życiem i działalnością tych wielkich Polaków, próbują swych sił w zagadkach lub muszą orientować się w  ich cytatach. Po wykonaniu zadań przez wszystkie drużyny, wcześniej wyłoniona komisja podlicza uzyskane przez drużyny punkty. Dzieci w tym czasie odpoczywają przy poczęstunku. Następnie wręczane są dyplomy i nagrody.

Dotychczas odbyły się trzy edycje konkursu. Uważamy, iż konkurs jest atrakcyjny, ponieważ cieszy się on zainteresowaniem nie tylko szkół kwidzyńskich, ale także szkół powiatowych. Uczniowie wspaniale bawią się podczas pracy, nabywają nowe umiejętności, stwarzamy im  możliwość poszerzania swej wiedzy oraz sprawdzenia się w sytuacji innej niż lekcja przy jednoczesnej obserwacji dokonań rówieśników, rozbudzają także swoje  zainteresowania. Dla nauczycieli coroczne spotkania są okazją do wymiany doświadczeń  oraz zaprezentowania pracy swych uczniów. Dla organizatorów zaś cenna jest także integracja środowisk. Utrzymujące się zainteresowanie konkursem, mimo, iż obejmuje on materiał trudny dla małego dziecka, jest dla nas potwierdzeniem, że nasze działania dają dobre rezultaty.

 

Szybki kontakt:

Dziękujemy za skontaktowanie się z nami :)

Wpisz nazwisko

Ponownie wpisz e-mail dla sprawdzenia.

Wiadomość nie może być pusta