Regulamin Rady Rodziców

Zasady funkcjonowania „Grupy wsparcia”
w Społecznej Szkole Podstawowej w Kwidzynie. 

Regulamin Rady Rodziców

 1. Regulamin określa organizację i działalność Rady Rodziców przy Społecznej Szkole Podstawowej w Kwidzynie.
 2. Podstawę prawną regulaminu stanowią:
 • art. 53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1991 Nr 95, poz.425 z póź. zm.
 • statut Społecznej Szkoły Podstawowej w Kwidzynie
 • Dyrektora szkoły
 • Radę Pedagogiczną szkoły
 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć Społeczną Szkołę Podstawową w Kwidzynie.
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć ogół rodziców oraz opiekunów prawnych uczniów szkoły.
 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o organach szkoły, należy przez to rozumieć odpowiednio:
 • Dyrektora szkoły
 • Radę Pedagogiczną szkoły

II Cel i zadania Rady Rodziców

 1. Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną, powołaną do reprezentowania rodziców wobec Dyrektora i pozostałych organów szkoły.
 2. Zadaniem Rady Rodziców jest wspieranie statutowej działalności szkoły w ścisłym porozumieniu z Dyrektorem szkoły.
 3. Rada Rodziców ma za zadanie w szczególności zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na dydaktyczną i wychowawczą działalność szkoły.

III Sposób powoływania Rady Rodziców

 1. Podstawową formą organizacji ogółu rodziców jest zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 2. Wybór członków Rady Rodziców odbywa się poprzez głosowanie tajne lub jawne.

IV Zasady działania Rady Rodziców

 1. Na pierwszym zebraniu Rada Rodziców dokonuje w głosowaniu jawnym wyboru przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.
 2. Zebrania Rady Rodziców odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 3. Zebranie Rady Rodziców może być także zwołane w każdym czasie na wniosek Dyrektora szkoły lub przedstawicieli innych organów szkoły, każdego z członków Rady Rodziców, a także na wniosek klasowych trójek rodziców.
 4. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok z zastrzeżeniem, że ustępująca Rada pełni swoje obowiązki do dnia wyboru nowej.
 5. Każdy z członków Rady Rodziców może zrezygnować bądź być zwolniony z pełnienia swojej funkcji przed upływem kadencji.
 6. Na miejsce ustępujących oraz odwołanych członków Rady Rodziców, a także na miejsce członków, których dzieci opuściły szkołę w środku kadencji zostają powołani nowi członkowie
 7. Pracami Rady Rodziców kieruje przewodniczący, on też odpowiada za jej działalność.

IV Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców

 1. Decyzje Rady Rodziców zapadają w formie uchwał.
 2. W celu podjęcia uchwały głosują wszyscy członkowie Rady. Dopuszczalne jest oddanie głosu telefonicznie, poprzez media elektroniczne, a także przekazanie swojego głosu innemu członkowi Rady.
 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwały podjętej w celu zmiany regulaminu, która zapada jednogłośnie.
 4. Uchwały podejmowane przez Radę Rodziców są protokołowane, za co odpowiada przewodniczący Rady Rodziców. Protokół przekazywany jest do sekretariatu szkoły w terminie siedmiu dni od dnia podjęcia uchwały.

VI Postanowienia końcowe

 1. Członkowie Rady Rodziców pełnią swoją funkcję honorowo.
 2. Postanowienia regulaminu wchodzą w życie z dniem jego uchwalenia.

 

Szybki kontakt:

Dziękujemy za skontaktowanie się z nami :)

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty