Misja i wizja szkoły

Misja Szkoły

Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział,
nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał,
nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.

Janusz Korczak

Misją naszej szkoły jest wykształcenie i wychowanie człowieka, będącego w stanie sprostać wyzwaniom i wymaganiom współczesnego świata, pewnie poruszającego się w określonym kulturowo i światopoglądowo systemie wartości, gotowego do pod­ję­cia w przy­szło­ści odpo­wie­dzial­nego peł­nie­nia obo­wiąz­ków w  rodzi­nie, w pracy zawo­do­wej i w społeczeństwie.

Wizja Szkoły

 • przekazujemy uczniom rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne,
 • przygotowujemy do podjęcia nauki na kolejnym etapie edukacyjnym,
 • dajemy możliwość nauki kilku języków obcych,
 • rozwijamy uzdolnienia artystyczne,
 • kształtujemy wrażliwość estetyczną,
 • zapewniamy rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny,
 • rozwijamy w uczniach umiejętności korzystania z najnowszych zdobyczy techniki i nowoczesnych źródeł informacji,
 • kształtujemy w uczniach świadomość moralną, pomagamy w ustaleniu hierarchii wartości i dokonywaniu wyborów,
 • opieramy wychowanie na takich wartościach jak: prawda, dobro, piękno w świecie oraz szacunek dla drugiego człowieka,
 • reagujemy na przejawy agresji w zachowaniu uczniów,
 • uczymy samodyscypliny, dbania o porządek, sumiennego wypełniania obowiązków,

 

 • rozwijamy w uczniach przywiązanie do tradycji, tożsamości narodowej i europejskiej,
 • przestrzegamy prawa demokracji i tolerancji, kształtujemy postawy patriotyczne i obywatelskie,
 • wychowujemy do życia w rodzinie,
 • przygotowujemy do uczestniczenia w życiu społecznym,
 • promujemy zdrowy styl życia i świadomość ekologiczną,
 • rozpoznajemy potrzeby i problemy uczniów,
 • współpracujemy z rodzicami, analizujemy ich oczekiwania,
 • działamy na rzecz środowiska lokalnego,
 • zapewniamy nowoczesne warunki nauki,
 • zapewniamy uczniom bezpieczne warunki nauki w szkole i poza nią,
 • zapewniamy kameralną i serdeczną atmosferę.

Szybki kontakt:

Dziękujemy za skontaktowanie się z nami :)

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty